Drepturile elevilor

Category: Elevi Published: Tuesday, 26 February 2019 Written by Super User

DREPTURILE ELEVILOR
Art. 6
(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc
toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă
şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea
de învăţământ;
Drepturi educaţionale
Art. 7
Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un
învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea
studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii
şi competenţelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea
corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin
utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării
şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la
decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi
interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii
locale/partenerilor economici;
d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de
învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii
pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie,
vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme
medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi
din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba
română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi
psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetaredezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte
dintre părţi;
j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de
trasee flexibile de învăţare.
n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate
special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la
biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse
necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele
resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita
resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale
elevilor, în timpul programului de funcţionare.

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se
consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de
personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce
încalcă normele de moralitate;
q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe
zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor
naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;
r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului
semestru;
s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un
număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi
de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi
alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi,
în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile
conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la
programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi
extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să
aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu
particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot
promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind
promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice;
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital,
în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei
dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care
sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime.
Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai
eficiente metode didactice.
bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,
cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor
medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;
ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de
învăţământ.
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora
de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
Art. 8
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi
drepturi ca şi ceilalţi elevi.
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de
suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin
ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în
unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ,
diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în
urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,
apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;
(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul
de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare;
Art. 9
în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la
alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate
acţiona, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic
să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii
unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor
orale sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de
specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care
reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în
urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de
către cele două cadre didactice.
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota
acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota
acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota
acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi
aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să
nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din
învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.
Drepturi de asociere şi de exprimare
Art. 1o
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice,
sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de
curs;;
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de
învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de
administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care
sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei
naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi
libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul
statut;
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea
personalului didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le
distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ
de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere
securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri
xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

Drepturi sociale
Art. 11
(i) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă,
naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot
parcursul anului calendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin
(1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru
care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul
în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-
întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de
ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor
aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice
dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării
învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa
profesională”);
g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special
sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă
socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de
îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de
protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a
Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de
autorităţile competente;
i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială
(hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii
de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi
cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale
unităţilor respective;
k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe
şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională
sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
l) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi
internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale,
psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar,
pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru,
de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice,
conform legii.
o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din
străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1),
conform legii;
(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):
a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi
numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
conform legii;

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele
elevilor, conform legii;
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu
alte persoane juridice sau fizice, conform legii;
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile
legii;
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu
domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de
învăţământ de stat, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din
învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al
colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice
pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.
(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile
aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice
dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.
Alte drepturi
Art. 12
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii.
Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;
b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu
avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi
obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea
de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre
Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de
finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau
unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele
disponibile;
e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;

Hits: 333