Înscrierea la clasa pregătitoare 2023

Category: Nivel primar Published: Thursday, 04 May 2023 Written by Super User

Înscrierea la clasa pregătitoare 2023

 

În perioada 3-18 mai, părinții completează cererea-tip de înscriere, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, conform calendarului oficial. Documentul poate fi descărcat mai jos, în articol.

Cerere tip inscriere clasa pregatitoare 2023

 

Instrucțiuni de completare a cererii-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2023 – etapa I:

Punctul 1 – Date privind solicitantul

  • Datele referitoare la domiciliul/reședința copilului se vor completa pe baza documentelor justificative prezentate de solicitant;
  • Pot fi solicitanți: părinții (tatăl, mama) sau reprezentantul legal al copilului pentru care se solicită înscrierea;
  • În cazul părinților divorțați se va depune la dosar o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului.

 Punctul 2 – Date privind copilul

  • Se completează cu datele personale din certificatul de naștere al copilului;
  • Naționalitatea este câmp ce va fi completat în baza declarației solicitantului;
  • Se completează unitatea școlară de circumscripție, în baza arondării domiciliului/reședinței declarat(e) a(l) copilului.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare

 

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 au nevoie de recomandare de la grădiniță sau de la unitatea de învățământ la care sunt, pentru înscrierea în învățământul primar. Cei au fost în străinătate sau nu au mers la grădiniță vor fi evaluați psihosomatic. Vezi aici în ce perioadă se desfășoară evaluarea acestora.

 

Procedura de înscriere în învățământul primar

          Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative, conform art. 13 alin. (1) din metodologia de mai sus.

         „Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, se arată în metodologie.

         În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare.

Declarația pe propria răspundere că datele și informațiile din cererea-tip sunt corecte: click aici pentru descarcare

 

Validarea cererii-tip de înscriere

Art. 13 – „(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.”

Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale, potrivit sursei citate.

Înscrierea copiilor care fac 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie și au mers la grădiniță

Pentru cei care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării de la grădiniță. Solicitarea de eliberare a recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de la grădiniță: click aici pentru Solicitarea-parintelui-pentru-obtinerea-recomandarii-de-la-gradinita_Anexa-nr.-1

Când cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, alături de documentele menționate mai sus (o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ), părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului, conform metodologiei.

 

Părinții care vor să își înscrie copilul la o altă școală decât cea de circumscripție

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus, părinții depun/transmit pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10, după cum prevede art. 14 alin. (5) din metodologie.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.”

Dacă numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile de mai sus.

 

 

Hits: 82